×

Ja lieto INBOX.LV, mūsu e-pasti nonāk Tava e-pasta mapītē "Abonētie".

Portāla lietošanas noteikumi

Saskaņā ar šiem noteikumiem SIA Vitmart turpmāk tekstā - SuperAkcijas.LV , nodrošina sadarbības partneru piedāvāto preču un pakalpojumu, reklamēšanu un pārdošanu portāla reģistrētajām personām turpmāk tekstā - Lietotājs portālā www.superakcijas.lv

 1. Reģistrēšanās portālā www.superakcijas.lv tiek uzskatīta kā katra Lietotāja piekrišana šiem noteikumiem.
 2. SuperAkcijas.LV ir tiesības ievest izmaiņas Lietošanas noteikumos. Izmaiņas stājas spēkā pēc 3 dienām no pasludināšanas brīža par izmaiņām SuperAkcijas.LV portālā. Jaunie līguma noteikumi neattiecas uz iepriekš noslēgtajiem līgumiem.
 3. Lietotājs var izmantot pakalpojumus un Akcijas produktus, veicot  pirkuma apmaksu, izmantojot bankas kredītkaršu maksājumus internetā.
 4. Lietotāji var saņemt informāciju par www.superakcijas.lv aktualitātēm.
 5. SuperAkcijas.LV neatbild par nepārvaramu varu radītiem apstākļiem, kas var radīt tehniskus un sakaru traucējumus, kas var ietekmēt aktīvo Akciju norisi.
 6. Strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SuperAkcijas.LV un Lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar likumdošanu.
 7. Intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.superakcijas.lv un tajā ievietoto saturu pieder SuperAkcijas.LV. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī atbild par zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti SuperAkcijas.LV.
 8. Portāla SuperAkcijas.LV datus un ievietoto saturu aizliegts pārpublicēt bez saskaņošanas ar SuperAkcijas.LV.
 9. Lietotājiem, vai jebkurām trešām personām ir aizliegts nesankcionēti piekļūt portāla  SuperAkcijas.LV lietotāju datiem, tos izmainīt, vai jebkādā veidā traucēt portāla darbību.
 10. Ieteikumi, ierosinājumi un pretenzijas nosūtāmi uz info@superakcijas.lv.
 11. Ar šo noteikumu apstiprināšanu Lietotājs apliecina, ka sniedz tikai un vienīgi patiesu un faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju par sevi, neuzdodoties par citu personu, saprot un atzīst, ka, apstiprinot noteikumus dod SuperAkcijas.LV tiešu un nepārprotamu piekrišanu savu personas datu apstrādei, datu apstrādes mērķim – www.superakcijas.lv piekļuves nodrošināšanai un Akcijas produktu pirkuma līguma noslēgšanai, izpildei, nodibinot, grozot, izpildot un / vai izbeidzot tiesiskās attiecības starp līgumslēdzēju pusēm.

 

Pirkuma līguma noteikumi

SIA Vitmart reģistrācijas Nr. 50203013181, juridiskā adrese:Ozolciema 42/2-87, Rīga, LV-1055, turpmāk tekstā saukta SuperAkcijas.LV, no vienas puses, un
Jūs, kā fiziska persona, www.superakcijas.lv lietotājs no otras puses, turpmāk tekstā saukta Pircējs,  kurš ir reģistrējies interneta portālā www.superakcijas.lv, abi kopā saukti - Puses, noslēdz šādu pirkuma līgumu turpmāk Līgums.

Saskaņā ar šiem Līguma noteikumiem SuperAkcijas.LV Pakalpojuma sniedzēja vārdā pārdod Pircējam Pakalpojuma sniedzēja preci vai pakalpojumu - Akcijas produktu, par cenu (ieskaitot piemērojamos nodokļus), kas norādīta Akcijas piedāvājumā, kuru Pircējam, izmantojot Akcijas kuponu ir tiesības noteiktā termiņā apmainīt pret Pakalpojuma sniedzēja preci vai pakalpojumu, saņemot reklamēto pakalpojumu atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar pakalpojuma saņemšanas aprakstu un saņemšanas termiņu portālā www.superakcijas.lv

Līguma noteikumi ar katru Pircēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs apstiprinot savu izvēli ar taustiņu „Maksāt” ir apņēmies apmaksāt Akcijas produkta pirkuma cenu un banka ir rezervējusi, vai atskaitījusi Akcijas produkta pirkuma summu, Pircēja bankas kontā un ir spēkā līdz brīdim kad:
Pircēja bankas kontā rezervētā Akcijas produkta pirkuma summa, tiek atgriezta, atbloķēta, sakarā ar to, ka Akcijas laikā nav sasniegts Minimālais pirkumu skaits (pirkuma summas atgriešanas, vai atbloķēšanas termiņu nosaka banka);vai Pircējs izmantojis Akcijas kuponu; vai beidzies Akcijas kupona izmantošanas termiņš.

Pircējs Akcijas produktu var saņemt uzrādot Pakalpojuma sniedzējam Akcijas kuponu, kas tiek nosūtīts Pircējam uz e-pastu, ja Akcijas produkta pirkuma summa ir pilnībā apmaksāta un ieskaitīta SuperAkcijas.LV bankas kontā.

Gadījumā, ja Pircējs Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā neizmanto Akcijas kuponu, tiek uzskatīts, ka Pircējs atteicies no Akcijas produkta saņemšanas.

Visiem Akcijas produktiem ir standarta ražotāja, vai Pakalpojuma sniedzēja garantija, ja tāda ir paredzēta.


Šis Līgums, kopā ar portāla SuperAkcijas.LV lietošanas noteikumiem un attiecīgajā Akcijas piedāvājumā pieejamo informāciju, nodrošina Pircēja tiesības iegādāties un saņemt Akciju produktus.

Līguma noteikumi ir pieejami pirms akcijas produktu iegādes portāla www.superakcijas.lv sadaļā „Lietošanas noteikumi”.
 

Atteikuma tiesības

Superakcijas.lv veic atmaksu pircējiem 14 darba dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas par Super kuponu vai preci uz to pašu maksājumu karti, ar kuru veikts pirkums. Naudas saņemšanas laiks ir atkarīgs no bankas.

Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no SuperAkcijas kupona 14 dienu laikā no Super kupona iegādes dienas, ja kupons šo 14 dienu laikā nav izmantots. Lai izmantotu Super kupona atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar Super kuponu jānosūta uz info@superakcijas.lv. Lejuplādēt Super kupona atteikuma veidlapu Nr.1.

Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par preces vai pakalpojuma, kas iegādāts, izmantojot Super kuponu. Preces atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas no preces saņemšanas dienas, pakalpojuma atteikuma tiesību termiņš ir 14 dienas no pakalpojuma pasūtīšanas dienas, proti, no Super kupona iegādes dienas. Atteikuma tiesības uz pakalpojumu nav izmantojamas, ja atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta pakalpojuma sniegšana. Lai izmantotu preces vai pakalpojuma atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar iegādāto preci jānosūta vai jāatnes uz preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi. Lejuplādēt preces / pakalpojuma atteikuma veidlapu Nr.2.

Portāls ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci vai lietu, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai lietu vai arī nav iesniedzis preces vai lietas atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.
Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces vai darbības noskaidrošanai.

Gadījumā, ja patērētājs ir saņēmis līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, patērētājs ir tiesīgs izmantot normatīvajos aktos patērētājam noteiktās tiesības.

Sūdzības un pretenziju izskatīšanas kārtība

SuperAkcijas.lv lietotājiem ir tiesības iesniegt SuperAKcijas.lv rakstveida vai elektroniski uz e-pastu info@superakcijas.lv sūdzību vai pretenziju, kas saistītas portālu lietošanu vai ar Lietotāja un SuperAkcijas.lv savstarpējiem darījumiem.

SuperAKcijas.lv ir jāpieņem lietotāja rakstveida sūdzība vai pretenzija un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos tā jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod Klientam atbilde.
Atbilde uz sūdzību vai pretenziju tiek sagatavota rakstveidā, un tā tiek nosūtītas ierakstītā vēstulē vai citādi, vai elektroniski caur e-pastu, fiksējot nosūtīšanas faktu, vai arī nogādāta Klientam personīgi pret parakstu.

Atbilde uz sūdzību vai pretenziju tiek sagatavota latviešu valodā. Pēc Lietotāja lūguma SuperAkicjas.lv atbildi var sagatavot angļu vai krievu valodā.
Lietotājs var iesniegt sūdzību vai pretenziju ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā.

SuperAkcijas.lv izskata Lietotāja rakstisku sūdzību vai pretenziju un nosūta viņam atbildi 15 dienu laikā no sūdzības vai pretenzijas saņemšanas brīža. Ja izskatāmā sūdzība vai pretenzija ir sevišķi sarežģīta un ir nepieciešams ilgstošs laiks vispusīgu faktu un apstākļu noskaidrošanai, kā dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to SuperAkcijas.lv rakstveidā paziņo Lietotājam.
Ja Pakalpojuma sniedzēj nenodrošina Kupona apmaiņu pret Akcijas produktu vai Akcijas produkts ir nekvalitatīvs, vai Akcijas produkts neatbilst piedāvājumā norādītajam, vai Akcijas produktam, kas ir prece, nepieciešams garantijas remonts, tad Lietotājam ir pienākums vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja ar atbilstošu pretenziju.

Ja Pakalpojuma sniedzēj nereaģē uz Lietotāja pretenziju, tad Lietotājam ir tiesības sazināties ar SuperAkcijas.lv un izskaidrot SuperAkcijas.lv visus attiecīgos apstākļus.

Ja Lietotājs ir veicis samaksu par Kuponu, bet nav saņēmis Kuponu, tad Lietotājam ir jāinformē SuperAkcijas.lv par attiecīgo situāciju. Lietotājam ir jānosūta e-pastu uz info@superakcijas.lv , norādot pirkuma numuru, vārdu un uzvārdu, akcijas nosaukumu, e-pasta adresi. SuperAkcijas.lv atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Lietotāja paziņojuma saņemšanas.


Lietoto terminu paskaidrojumi:

 • Akcijas kupons – Akcijas produkta pirkuma apliecinājums, ar unikālu reģistrācijas numuru pirkuma identificēšanai, kas Pircējam dod tiesības saņemt Akcijas produktu.
 • Akcijas kupona izmantošanas termiņš – Pakalpojuma sniedzēja noteikts laika periods, kurā Pircējs ir tiesīgs apmainīt Akcijas kuponu pret Akcijas preci.
 • Akcijas produkts – prece kas tiek piedāvāts Akcijā.
 • Maksimālais pirkumu skaits – Akcijas kuponu pircēju daudzums, kuru sasniedzot Akcija automātiski tiek apturēta (Pircējiem nav iespējams vairāk nopirkt Akcijas kuponus).
 • Lietotājs – portālā www.superakcijas.lv reģistrējusies persona.
 • Pircējs - Lietotājs, kurš ir veicis maksājumu par Akcijas produktu.
 • Pakalpojuma sniedzējs – fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina Pircējam pakalpojuma sniegšanu atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar pakalpojuma saņemšanas aprakstu un saņemšanas termiņu portālā www.superakcijas.lv

31.10.2016.

Super piedāvājumi e-pastā bezmaksas


Saņem 2.85 eiro!

Iesaki draugiem, iepērcies SuperAkcijas.lv un saņem bonusus.

Kā lietot portālu?

Uzzini kā lietot portālu SuperAkcijas.LV

Biznesam

Mums ir Jūsu klienti. Garantēts rezultāts.

IeietAtcerēties mani Aizmirsāt paroli?
vai atcelt
Loading
Notiek lietotāja autorizācija. Lūdzu uzgaidiet!